กลอนสุดหวาน

posted on 09 Feb 2008 13:14 by pgaknv99

 

 

นาน ๆ มาถึงสักปีขอทีขอบรรยายเยอะหน่อย

มีความหมายแล้วก็ไปเจอกลอนแสนจะหวานมาฝากกันน่ะ

Thailand Web Stat

 

หวานยิ่งกว่าน้ำตาลยี่ห้อดัง

รักของเราไม่มีวันพังแม้จะผ่านไปนานแค่ไหน

อบอุ่นยิ่งกว่าไออุ่นในโลกส่วนใด

 

คืออุ่นที่อยู่ในอ้อมแขนของเธอ

 

วันแห่งความรัก...กับเราที่มีความรัก

 

ไม่มีอะไรสำคัญนัก  นอกจากหัวใจที่เอามาเสนอ

 

ขอบคุณที่รักกัน  ขอบคุณที่ฉันมีค่าสำหรับเธอ

 

ไม่ว่าจะกี่วาเลนไทน์มาเจอ  ฉันจะอยู่ข้างเธอเหมือนเดิม

 

 

 

  

 

เตรียมช็อกโกแลตก้อนโต

 

กับดาวในขวดโหลนับได้พันกว่าๆ

 

วันวาเลนไทน์จะแอบซุ่มดักรอเธอมา

 

แล้วไปยื่นให้ตรงหน้าแทนความในใจ

 

เธอจะรักตอบหรือเปล่าไม่ว่า

 

ขอแค่ได้มอบสิ่งมีค่าให้เธอไว้

 

รักของฉันแค่ข้างเดียวก็พอใจ

 

ยินดีเป็นผู้ให้ แม้จะมีแค่มือเปล่ากลับไปก็ตาม

 

 

 

 

อยากให้ทุกคนรักกัน...รักกัน

 

ไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันวาเลนไทน์หรือปีใหม่

 

ไม่ว่าจะเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์หรือ 15เดือนอะไร

 

ก็ขอให้หัวใจมีรักมั่นคง

 

เพราะความรักสำคัญต่อการหายใจอยู่

 

เพราะมันอ่อนหวานกว่าความรู้  อ่อนโยนกว่าความหลง

 

ไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือเป็นใครก็ขอให้รักในหัวใจไม่น้อยลง

 

และยืนหยัดมั่นคง  เป็นรักแท้ซื่อตรงตลอดไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  ขอขอบคุณสำหรับกลอน เด็กดีHistory มาก ๆน่ะ 

 

 

 

edit @ 13 Feb 2008 19:50:50 by pgaknv99

Comment

Comment:

Tweet

น่ากินจังอะ confused smile question

#282 By อันปัน (61.19.69.20) on 2010-09-07 15:24

comment4, çíàêîìñòâà ïî êèðîâó, çíàêîìñòâî òàòàðî÷êè îäèíöîâî, çíàêîìñòâà äëÿ ñåêñà êàñèìîâ,

#281 By Nfwymvpj (93.174.93.154) on 2010-07-09 20:22

comment4, çíàêîìñòâà äèìèòðîâãð, ñåêñ çíàêîìñòâà ñòðàõè â àñòàíå, äåâóøêè êîòîðûå õîòÿò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ æåíàòûìì ìóæ÷èíàìè äëÿ ñåêñà, çíàêîìñòâà â ãîðîäå åéñêå,

#280 By Famnsatn (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:36

comment5, çíàêîìñòâà ðåãèîí äàãåñòàí, ñàéò çíàêîìñòâà îáùåíèÿ â áîëüøîì ãîðîäå ìîñêâà, çíàêîìñòâî ñ ñîñòîÿòåëüíûì ïàðíåì,

#279 By Zhnrzqow (93.174.93.154) on 2010-07-09 19:25

comment6, çíàêîìñòâî â êðàñíîÿðñêå ñî øëþõàìè, çíàêîìñòâà ìóñóëüìàí â óôå, ïîëíûå äåâóøêè çíàêîìñòâî,